به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

” من یک ایرانی ملی گرای افراطی انقلابی هستم “

 تلا شی با هدف پی ریزی گفتمانی برای جانشینی گفتمان شکست خورده “امت گرایی  انقلاب اسلامی “

 

دانلود نسخه شنیداری 

نسخه نوشتاری کوتاه 

نسخه نوشتاری کامل 

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: