به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

چرا جمهوری اسلامی هیچگاه فروش دختران از سوی داعش را محکوم نکرد

ج.ا.هیچگاه فروش دختران واسیران از سوی “داعش”رامحکوم نکرد،چون اجداد همین آخوندها و سیدها،روزگاری زنان ودختران ایرانی رادرست به مانند داعش ،به اسارت بردند،یکی از شاهدخت های ایرانی اسیر را،یکی ازامامان شیعه به کنیزی خرید. کتاب خدا به فاتحان مسلمان اجازه می دهد که زنان و دختران سرزمین های تسخیر شده را به اسارت ببرند. احکام شریعت لازم الاجر است ، چه برای داعش چه برای آخوندهای حاکم برایران. مگر اینکه قدرت اجرای آن را نداشته باشند ، مثلا در ایران امروز نمی توانند این حکم را اجرا کنند ولی در عراق که توانایی اجرای آنرا داشتند موظف بودند حکم خدا را اجرا کنند . روحانیت حاکم بر ایران نمی توانست برده فروشی داعش را محکوم کند چون در آن صورت در مقابل اجرای   احکام شریعت می ایستاد. و عمل بسیاری از امامان شیعه را که  خود کنیزان ایرانی را خریده و از آنها استفاده برده بودند ، محکوم می کرد .

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: