به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

چند تصویر نسبتا”عفیفانه !!” از ” بانوی اول آمریکا ” آنکس که باید الگویی برای زنان آمریکا باشد .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: