به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

قتل فاجعه بار ” علیرضا شیر محمد علی ” بدستور مقامات زندان فشافویه بوده است .

 

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: